Lettere tilgængelige vejrdata

Stærkt udviklingsfællesskab, ny viden og data

VeVa er en forening, hvis formål er at formidle vejrdata til medlemmerne i en kvalitet og form, som kan skabe et så optimalt grundlag, som muligt. Data skal være til gavn for medlemmernes kortsigtede og langsigtede drifts- og investeringsbeslutninger. Foreningen skal sikre, at vejrdata er let tilgængelige for medlemmerne via online applikationer.

Du kan blive medlem af foreningen og en del af et stærkt arbejdsfælleskab.

Som medlem får du

  • Grundig introduktion og onboarding af alle nye medlemmer
  • Adgang til ny teknologi og nedbørs- og vejrdata
  • Dataformater, der kan anvendes direkte, som dfs2-filer til modellering
  • Stærkt samarbejdsforum, hvor vi sammen accelererer implementering og anvendelse af ny teknologi
  • Udvidet regn-analyse af skybrudshændelser
  • Hjælp til at evaluere afløbssystem
  • Mulighed for at opkvalificere medarbejdere
  • Mindske arbejdstid og øge serviceniveauet omkring kundehenvendelser ved skybrud
  • Mulighed for at tilpasse produkter og data til egne behov

Gode, pålidelige nedbørsestimater let tilgængelige

VeVa-samarbejdet er baseret på en fælles hensigt om at gøre brugen af vejrradardata til hydrologiske og hydrauliske formål nemmere og mere gennemskuelige for ”ikke vejrradar specialister” på tværs af vandsektoren i Danmark. Gode og pålidelige nedbørsestimater fra vejrradarer skal være lige så tilgængelig, som regnmålerdata er i dag.

Databehandlingsprocessen fra polære estimater af nedbørens radar reflektivitet (dBZ) til korrigerede og justerede kartesiske estimater af nedbørsintensiteter (mm/h) skal være transparent, med klare snitflader, i en veldefineret datamodel. Dette sikrer en øget tillid til og anvendelighed af vejrradardatene til hydrologiske og hydrauliske formål i vandsektoren.

Dataflow fra vejrradar-observation til brugerapplikationer

VeVa samarbejdets arbejdsopgaver tager udgangspunkt i det grundlæggende dataflow fra vejrradar-observation til hydrologisk og hydraulisk anvendelse af nedbørsestimaterne i vandsektoren skitseret herunder.

Illustration af det overordnede dataflow fra vejrradarobservation til brugerapplikationer i VeVa samarbejdet (© VeVa – illustrationen må kun gengives med tilladelse og reference til VeVa).

Illustrationen af det grundlæggende dataflow er inddelt i fire kolonner fra vejrradar-observation til anvendelse i vandsektoren, og eventuelt også andre sektorer. VeVa samarbejdet vil beskæftige sig med kolonnerne 2-4 for at bringe vejrradarobservationerne videre til hydrologiske og hydrauliske anvendelser.

Et stærkt nordisk udviklingsfællesskab