VeVa – Vejrdata i Vandsektoren – fra samarbejde til forening

Fra samarbejdets starte har det været hensigten at samarbejdet skulle åbnes og udbredes til resten af sektoren. Der er nu fundet en model for dette. VeVa er blevet etableret som en forening, hvis formål er at formidle vejrdata til medlemmerne i en kvalitet og form, som kan skabe et så optimalt grundlag som muligt for medlemmernes kortsigtede og langsigtede drifts- og investeringsbeslutninger. Foreningen skal sikre, at vejrdataene er tilgængelige for medlemmerne via online applikationer.

Vi vil i løbet af 2022 åbne foreningen for nye medlemmer. Derved vil den nye teknologi bliver tilgængelig andre vandselskaber end de stiftende, og vi vil i fællesskab kunne accelerere implementering og anvendelsen den udviklede teknologi.

Hjemmesiden her vil blive opdateret til en hjemmeside for VeVa foreningen. Vi vil løbende dele information omkring VeVa foreningen via vores LinkedIn profil.

VeVa – Vejrradar i Vandsektoren

VeVa samarbejdet er baseret på en fælles hensigt om at gøre brugen af vejrradardata til hydrologiske og hydrauliske formål nemmere og mere gennemskue for ”ikke vejrradar specialister” på tværs af vandsektoren i Danmark. Gode og pålidelige nedbørsestimater fra vejrradarer skal være lige så tilgængelig som regnmålerdata er i dag. Databehandlingsprocessen fra polære estimater af nedbørens radar reflektivitet (dBZ) til korrigerede og justerede kartesiske estimater af nedbørsintensiteter (mm/h) skal være transparent med klare snitflader i en veldefineret data model. Dette sikrer en øget tillid til og anvendelighed af vejrradardatene til hydrologiske og hydrauliske formål i vandsektoren. En introduktion til brugen af nedbørsdata fra vejrradarer kan findes her.

VeVa samarbejdets arbejdsopgaver tager udgangspunkt i det grundlæggende data flow fra vejrradarobservation til hydrologisk og hydraulisk anvendelse af nedbørsestimaterne i vandsektoren skitseret herunder.

Illustration af det overordnede data flow fra vejrradarobservation til bruger applikationer i VeVa samarbejdet (© VeVa – illustrationen må kun gengives med tilladelse og reference til VeVa).

Illustrationen af det grundlæggende data flow er inddelt i fire kolonner fra vejrradarobservation til anvendelse i vandsektoren, og eventuelt også andre sektorer. VeVa samarbejdet vil beskæftige sig med kolonnerne 2-4 for at bringe vejrradarobservationerne videre til hydrologiske og hydrauliske anvendelser. VeVa samarbejdet blev startet i 2016 og det første arbejde har været at definere en Data Model egnet til hydrologisk og hydraulisk anvendelse af vejrradardata i vandsektoren. Den første version er udarbejdet og offentliggjort her (VeVaDaM). Det fremadrettede arbejde vil beskæftige sig med konkretisering af applikationerne i anden kolonne for at bringe gode kvalitetssikrede nedbørsdata videre til tredje og fjerde kolonne. Herunder inkludering af vejrradarbaseret nowcast/forecast. VeVa samarbejdet har ikke til formål selv at udvikle alle de nødvendige applikationer fra vejrradarobservation til anvendelse. VeVa samarbejds formål er at skabe rammerne for en transparent anvendelse af vejrradardata hos vandforsyningsselskaberne og generelt i vandsektoren. I forbindelse med VeVa samarbejdets formål er det også beskrevet, hvordan man kan bidrage til VeVa som forsyning, videnspartner og rådgiver.

VeVa forsyningspartnere